Användarvillkor för Hygglig Checkout

Definitioner

Betaltjänsten” avser Marginalens betalningslösning Hygglig, genom vilken Handlaren vid försäljning av varor på sin e-handelsplats erbjuder Köparen att betala för sitt köp genom sådana betalningsmetoder som Marginalen vid var tid erbjuder.

Handlaren” avser det företag med vilket Köparen ingår Köpeavtalet.

Marginalen” avser Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ) (org. nr. 516406-0807).

Köparen” avser en fysisk eller juridisk person som ingår Köpeavtalet med Handlaren.

Köpeavtalet” avser det avtal som ingås mellan Köparen och Handlaren om köp av en vara via Handlarens webbsida för e-handel.

Om användningen av Betaltjänsten

Vid köp från Handlarens e-handelsplats samarbetar Handlaren med Marginalen avseende betalning av köpet.

För att Marginalen ska kunna erbjuda Köparen att betala för köpet via Betaltjänsten och för att uppfylla kraven enligt god kreditgivningssed behöver Marginalen säkerställa Köparens identitet. Köparen uppmanas därför att lämna sådana uppgifter som Marginalen finner nödvändiga (ex. personnummer, mobiltelefonnummer och e-postadress) i samband med att Kunden genomför sitt köp på Handlarens e-handelsplats. Med hjälp av dessa uppgifter gör Marginalen en kreditprövning och riskbedömning av Köparen. Marginalen kan också komma att använda information som Köparen lämnat, eller som på annat sätt har framkommit om Köparen, vid Köparens tidigare köp via Betaltjänsten hos Handlaren eller annat företag som använder Betaltjänsten. För det fall Köparen vid något tillfälle använt Betaltjänsten på annat sätt än vad som är avsett, s.k. missbruk, kan det påverka sådan bedömning.

Köparen erbjuds att betala sitt köp via Betaltjänsten genom de betalningsalternativ som Marginalen efter genomförd kreditprövning och riskbedömning erbjuder Köparen. Om Köparen inte slutför köpet med något av dessa betalningsalternativ avbryts köpet.

I direkt samband med att Köparen genomför köpet via Betaltjänsten överlåter Handlaren sin fordran på Köparen avseende betalning av priset för varan till Marginalen. Överlåtelsen sker i enlighet med och inom de tidsramar som fastställts i avtal mellan Handlaren och Marginalen. Betalning av fordran kan därför endast ske med befriande verkan till Marginalen.

Vid köp mot faktura skickas en faktura till den e-postadress som Köparen angivit. Köparen erbjuds samtidigt att istället direktbetala fakturan med betal- eller kreditkort eller via internetbank. För det fall Köparen väljer sådan direktbetalning skickas inte någon faktura till Köparen. Oavsett på vilket sätt Köparen väljer att betala för sitt köp sker betalningen direkt till Marginalen.

För betalning mot faktura gäller en betalningsfrist om femton (15) dagar. Vid betalningsdröjsmål har Marginalen rätt att ta ut en förseningsavgift om 60 kr samt en årlig dröjsmålsränta motsvarande 24 %. Därutöver kan påminnelseavgift utgå i enlighet med lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.

Genom att Köparen genomför köpet på Handlarens e-handelsplats via Betaltjänsten godkänner Köparen Marginalens användarvillkor enligt vad som framgår i detta dokument jämte eventuella bilagor eller annat material vartill det hänvisas och att Marginalen gör en kreditprövning och riskbedömning av Köparen.

Förhållandet mellan Köparen och Marginalen

När Köparen slutför ett köp via Betaltjänsten ingår Köparen ett avtal med Marginalen. Avtalet innebär:

  1. att Köparen åtar sig att till Marginalen betala för den skuld som Köparen har med anledning av Köpeavtalet och som överlåtits från Handlaren till Marginalen i samband med att Köparen slutförde köpet via Betaltjänsten; och
  2. att Marginalen garanterar att Köparen inte behöver betala hela eller delar av skulden till Marginalen för det fall Köparen inte får sin vara i enlighet med Köpeavtalet och på grund därav har rätt till prisavdrag eller hävning av köpet.

Försäkran om riktiga personuppgifter

Genom att Köparen uppger sina personuppgifter för betalning via Betaltjänsten garanterar Köparen att personuppgifterna är riktiga.

För det fall köp ingås för en juridisk persons räkning garanterar den person som genomför köpet att denne har rätt att för Köparens räkning ingå Köpeavtalet med Handlaren samt också att denne för Köparens räkning har rätt att ingå avtal med Marginalen om betalning via Betaltjänsten. Genom att uppge personuppgifter om andra personer bekräftas också att uppgiftslämnaren har medgivande att uppge sådana uppgifter och att uppgifterna får användas för de ändamål och på de sätt som beskrivs i dessa villkor.

Reklamation

Köparen ska utan onödigt dröjsmål från det att Köparen fått kännedom om att det föreligger fel i varan eller att Handlaren inte uppfyllt sina skyldigheter i enlighet med Köpeavtalet underrätta Marginalen om detta och begära rättelse (reklamation). Köparen är skyldig att vid reklamation lämna de uppgifter som Marginalen behöver för sin utredning. Om Marginalens utredning visar att återbetalning ska ske till Köparen, åligger det Marginalen att betala tillbaka beloppet för den felaktiga varan till Köparen.

Vid fel i vara som betalats via Betaltjänsten får Köparen framställa samma invändningar mot Marginalen som mot Handlaren.

Behandling av personuppgifter

Marginalen kommer att behandla personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:2004). Marginalen registrerar och lagrar de personuppgifter som Köparen lämnar eller i framtiden kan komma att lämna eller som annars uppkommer till följd av Köparens lämnande av personuppgifter i samband med köp via Betaltjänsten. Marginalen kommer även inhämta, registrera och samköra personuppgifter om Köparen från andra källor, exempelvis kreditupplysningsföretag.

Behandling av personuppgifter sker för att uppgifterna ska kunna användas och bearbetas för följande ändamål; administration av kundförhållandet, säkerställanade av Köparens identitet, förhindrande av missbruk av betalningstjänsten, kreditbedömning och erbjudande av betalningssätt. Behandling av personuppgifter sker också för att Marginalen ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag. Personuppgifter kan också komma att behandlas för marknads- och kundanalyser, affärsstyrning, affärsutveckling, riskhantering eller direkt marknadsföring. Marginalen kan komma att utlämna personuppgifter till andra företag inom Marginalens koncern eller särskilt utvalda partners. För administrativa ändamål kan personuppgifterna även komma att lämnas ut till Handlaren. Vidare kan personuppgifterna komma att lämnas ut i samband med överlåtelse av fordran till inkassoföretag eller motsvarande. Köparens personuppgifter kan komma att behandlas i länder inom och utom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) som inte har samma skydd för personuppgifter.

Marginalen, eller i förekommande fall ett till Marginalen närstående bolag, bevarar personuppgifterna efter köpets genomförande för att kunna förenkla Köparens betalningar nästa gång Köparen handlar via Betaltjänsten.

Personer vars uppgifter behandlas har rätt att en gång om året få veta vad som registrerats samt att få rättelse gjord av eventuell felaktig uppgift. Köparen ska i sådana fall vända sig till Marginalen.

Marginalen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som Köparen lämnar vid betalning via Betaltjänsten.

Samtycke till behandling av personuppgifter

Genom att genomföra köp via Betaltjänsten samtycker Köparen till behandling av personuppgifter enligt vad som angivits under punkten 6. Samtycket kan när som helst återkallas.

Kommunikation

Marginalen kan komma att kommunicera med Köparen via elektroniska medier såsom e-post och sms.

Cookies

Marginalen använder cookies för att förbättra användbarheten av Betaltjänsten och för att anpassa tjänsten för Köparen. En cookie är en datafil som skickas från Marginalen och som lagras på Köparens dator. Cookies inhämtar uppgifter från Köparens dator i syfte att Marginalen ska kunna känna igen Köparen nästa gång denne gör ett köp via Betaltjänsten. Sådan teknik får bara användas med Köparens samtycke. Cookie-filen är passiv och kan inte sprida datavirus eller andra skadliga program.

Genom att genomföra köp via Betaltjänsten samtycker Köparen till att cookies lagras på Köparens dator.

Ansvarsbegränsning

Marginalen har inget ansvar för tredje mans webbplats eller applikation. Sådan webbplats eller applikation används enligt där angivna villkor.

Utöver vad som följer av dessa användarvillkor och tvingande konsumenträttslig lagstiftning ansvarar inte Marginalen gentemot Köparen för direkt eller indirekt skada som kan uppkomma vid användandet av Betaltjänsten.

Tillämplig lag och tvister

Svensk lag tillämpas på dessa villkor.

Tvister med anledning av dessa villkor ska avgöras av svensk allmän domstol. Marginalen har emellertid rätt att väcka talan i annat land om Köparen har hemvist där eller har tillgångar i det landet. Köparen har även möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet måste Köparen bl.a. iaktta vissa värde- och tidsgränser.